Contact

Contact 2019-04-07T17:09:58+00:00

Stuur een bericht voor meer informatie of voor het maken van een afspraak.

Renate Damen
Jan Glijnisweg 31E
1703 RK Heerhugowaard
Tel: 06-55768207
Email: info@renatedamen.nl

s

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. Toelichting op het Reglement

Renate Damen Coaching Advies en Training mag de gegevens die jij aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van jouw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Renate Damen Coaching Advies en Training de plicht om haar opdrachtgevers/cliënten:

 • op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Renate Damen Coaching Advies en Training worden verwerkt;
 • te melden wie de gegevens kunnen inzien;
 • voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Renate Damen Coaching Advies en Training vindt jouw privacy belangrijk. Daarom geeft Renate Damen Coaching Advies en Training in dit Reglement een toelichting op hoe zij met jouw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Renate Damen Coaching Advies en Training expliciet om jouw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Renate Damen Coaching Advies en Training gebruikt en het doel van het gebruik

Renate Damen Coaching Advies en Training verwerkt (mogelijk) jouw persoonsgegevens als je opdrachtgever/cliënt wordt of bent van Renate Damen Coaching Advies en Training of via het contactformulier contact met ons opneemt. Renate Damen Coaching Advies en Training verzamelt jouw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankrekeningnummer (opdrachtgever) en van de cliënt worden naam, (zakelijk) adres, telefoonnummer en e-mailadres geregistreerd.
Deze gegevens stellen ons in staat om:

 • de overeenkomst die opdrachtgevers/clienten met Renate Damen Coaching Advies en Training sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
 • onze dienstverlening te kunnen leveren;
 • opdrachtgevers/clienten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
 • om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
 • jou op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Renate Damen Coaching Advies en Training verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Renate Damen Coaching Advies en Training-organisatie, tenzij:

 • dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
 • dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Renate Damen Coaching Advies en Training met jou heeft gesloten;
 • je daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

 • Renate Damen Coaching Advies en Training verwerkt jouw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.
 • jouw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door personen werkzaam voor Renate Damen Coaching Advies en Training worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Renate Damen Coaching Advies en Training beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
 • uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere persoon werkzaam voor Renate Damen Coaching Advies en Training om in te loggen in het digitale systeem.
 • de personen werkzaam voor Renate Damen Coaching Advies en Training hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Renate Damen Coaching Advies en Training verstrekte persoonsgegevens;
 • Renate Damen Coaching Advies en Training heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
 • jouw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Renate Damen Coaching Advies en Training hanteert een termijn van twee jaar na de laatste factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Renate Damen Coaching Advies en Training zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Jouw rechten als betrokkene

 • recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van jou verwerkt worden en met welk doel;
 • inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
 • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van jouw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
 • het recht van verzet: het recht om je in bepaalde gevallen tegen de verwerking van jouw gegevens te verzetten;
 • het recht op dataportabiliteit: het recht om de persoonsgegevens die van jou bewaard worden te ontvangen om over te kunnen dragen naar een andere organisatie;
 • het recht op een menselijke blik bij geautomatiseerde besluiten. Bij een geautomatiseerd besluit is er het recht om de beslissing te laten nemen door menselijke tussenkomst.

Als je gebruik wilt maken van jouw rechten, dan kun je dit per email bij info@renatedamen.nl aangeven. Als jouw verzoek wordt afgewezen wordt aan jou uitgelegd waarom. Een reden kan zijn dat jouw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. Je ontvangt binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek bericht van Renate Damen Coaching Advies en Training.

Ook als je een klacht hebt over de wijze van verwerking van jouw persoonsgegevens kun je contact met Renate Damen Coaching Advies en Training opnemen en probeert Renate Damen Coaching Advies en Training er samen met jou uit te komen.

Heb je een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wil je bezwaar maken tegen direct marketing door Renate Damen Coaching Advies en Training? Ook daarvoor kunt je schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Renate Damen Coaching Advies en Training ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.
Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Renate Damen Coaching Advies en Training.

Privacyreglement Renate Damen Coaching Advies en Training versie juni 2018

1.0 Toepasbaarheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Renate Damen Coaching, Advies en Training, betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, trainingen, coaching, counselling en andere vormen van begeleiding hierna te noemen ‘begeleidingstraject’ of ‘coaching’.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien zij schriftelijk zijn bevestigd door Renate Damen CAT.

2.0 Aanbieding en overeenkomst
2.1 Een aanbieding heeft een geldigheidsduur van maximaal 21 dagen tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld op de aanbieding. Aanvaarding van de aanbieding na de genoemde termijn heeft geen bindende voorwaarden voor Renate Damen CAT.
2.2 De overeenkomst tussen opdrachtgever en Renate Damen CAT komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van de aanbieding. In geval van coaching door ondertekening van het coachingscontract door gecoachte.
2.3 Mondelinge toezeggingen verbinden ons slechts nadat wij deze mondelinge toezegging uitdrukkelijk en schriftelijk hebben bevestigd. 2.4. Na ondertekening door de opdrachtgever heeft deze veertien dagen bedenktijd waarbinnen hij zonder opgave van redenen of kosten de opdracht kan annuleren.

3.0 Annulering door opdrachtgever
3.1 De opdrachtgever voor een ondersteuningstraject of coaching heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een cursus of coaching te annuleren per aangetekend verzonden brief. 3.2 Bij annulering langer dan één maand voor aanvang van een ondersteuningstraject of coaching is de opdrachtgever verplicht 25% van het overeengekomen bedrag voor administratiekosten te betalen. 3.3 Bij annulering tussen één maand en twee weken voor aanvang van de cursus of coaching is de opdrachtgever verplicht 50% van het overeengekomen bedrag te betalen. 3.4 Bij annulering korter dan twee weken is de opdrachtgever verplicht het volledig overeengekomen bedrag te betalen. 3.5 In geval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus of coaching deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan een ondersteuningstraject of coaching deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

4.0 Annulering door Renate Damen Coaching, Advies en Training
4.1 Renate Damen CAT heeft in geval van een ondersteuningstraject het recht om bij ziekte, calamiteiten of overmacht zonder opgave van redenen een ondersteuningstraject te annuleren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze opdrachtgever aan Renate Damen CAT betaalde bedrag binnen 14 dagen. 4.2. Renate Damen CAT heeft het recht uiterlijk twee weken voor aanvang een training te annuleren wanneer het vooraf aangegeven minimum aantal deelnemers niet is bereikt.

5.0 Medewerking door de opdrachtgever
5.1 De opdrachtgever zal Renate Damen CAT steeds tijdig alle medewerking, gegevens en inlichtingen verschaffen welke Renate Damen CAT noodzakelijk of nuttig acht teneinde de opgedragen werkzaamheden te kunnen verrichten. 5.2 Indien is overeengekomen dat de opdrachtgever Renate Damen CAT apparatuur, materialen, informatiedragers en/of gegevens op informatiedragers zal verschaffen, zullen deze voldoen aan de specificaties die Renate Damen CAT aan de opdrachtgever ter kennis brengt.

6.0. Werk- en cursusmaterialen
6.1. Het copyright van de uitgereikte werk- en cursusmaterialen berust bij Renate Damen CAT of de belanghebbenden bij wie dit rechtens berust.
6.2. Tenzij anders is aangegeven berust het werk- en trainingsmateriaal bij Renate Damen CAT

7.0 Wijzigingen
7.1 Hoewel Renate Damen CAT een verzoek om met wijzigingen, aanvullingen, en correcties van de overeengekomen werkzaamheden in te stemmen steeds welwillend wil overwegen, is Renate Damen CAT tot een dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht.
7.2 Een dergelijke instemming kan slecht uitdrukkelijk en schriftelijk worden gegeven.
7.3 Wanneer Renate Damen CAT instemt met de wijzigingen, aanvullingen of correctie van overeengekomen werkzaamheden, kan een zodanige wijziging, aanvulling of correctie invloed hebben op de overeengekomen prijs en/of het tijdstip van uitvoering of levering. Meerwerk en extra leveringen worden door Renate Damen CAT steeds volgens de geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening gebracht. Minder werk kan weliswaar tot vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch Renate Damen CAT behoudt zich het recht voor om de opdrachtgever de door Renate Damen CAT gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur uren, alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

8.0 Geheimhouding
8.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

9.0 Prijs
9.1 De prijzen van Renate Damen CAT zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege zijn opgelegd.
9.2 Indien de opdrachtgever niet BTW-plichtig is, heeft Renate Damen CAT toch het recht BTW in rekening te brengen.

10.0 Betaling
10.1 Tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Renate Damen CAT anders is aangegeven, dient betaling van de door Renate Damen CAT verrichte werkzaamheden en/of geleverde producten binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden.
10.2 Indien de opdrachtgever binnen de hiervoor gestelde betalingstermijn een factuur niet heeft voldaan, is Renate Damen CAT gerechtigd zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is, over het bedrag van deze factuur per maand of een gedeelte daarvan de geldende dagrente in rekening te brengen, berekend vanaf de vervaldag. Indien en zodra Renate Damen CAT vervolgens de vordering ter incassering uit handen geeft, is de opdrachtgever bovendien Renate Damen CAT verschuldigd een bedrag van alle aan de incasso verbonden kosten, zowel gerechtelijk als buitenrechtelijke, die worden gesteld op 15% van het te incasseren bedrag met een minimum van € 500,- per onbetaalde factuur, te voldoen.

11.0 Auteursrecht
11.1 Het auteursrecht op de door Renate Damen CAT uitgegeven brochures en het project- en cursusmateriaal berust bij Renate Damen CAT, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Renate Damen CAT zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden vermenigvuldigd.

12.0 Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid voor schade voor Renate Damen CAT is beperkt tot de extra kosten die de opdrachtgever moet maken doordat een ander de onvoltooide opdracht moet afmaken. Renate Damen CAT is evenwel nimmer aansprakelijk voor de enkele vertraging in de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Elke aansprakelijkheid voor bedrijfsschade is voorts uitdrukkelijk uitgesloten.
12.2 Renate Damen CAT is niet aansprakelijk voor schade welke is veroorzaakt door het handelen of nalaten van de opdrachtgever zelf of door personen, die de opdrachtgever heeft aangesteld of waarvoor de opdrachtgever anderszins verantwoordelijk is.
12.3 De opdrachtgever vrijwaart Renate Damen CAT en haar medewerkers of externe partijen die in naam van Renate Damen CAT training of coaching uitvoeren, voor aanspraken van derden terzake va schade, welke wordt veroorzaakt door het gebruik dat van het door Renate Damen CAT (op)geleverde wordt gemaakt.

13.0 Klachtenprocedure Renate Damen CAT is aangesloten bij de Ethische Commissie van Phoenix Opleidingen. Een groep van trainers, adviseurs, coaches en therapeuten die zich hebben aangesloten om de belangen van hun cliënten en die van henzelf te waarborgen.
Cliënten en afnemers kunnen in de ethische code van deze commissie lezen hoe de professionele en ethische uitgangspunten en normen vormgegeven en gewaarborgd worden.
Opdrachtgevers kunnen klachten tegen deelnemers van de Ethische Commissie, waaronder Renate Damen CAT bij de Ethische Commissie aanmelden, waarna deze procedureel in behandeling worden genomen. Renate Damen CAT verbindt zich aan de ethische code.
Informatie vindt u op de website van Phoenix Opleidingen onder Ethische Code: www.phoenixopleidingen.nl onder het tabblad: Bij Phoenix, Ethiek.

14.0 Geschillen
14.1 De overeenkomst met de opdrachtgever wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht
14.2 Alle geschillen worden beslecht door de Nederlandse bevoegde rechter, ook indien de opdrachtgever in het buitenland is gevestigd en een verdragsbepaling een buitenlandse rechter als bevoegd zou aanwijzen.
14.3 Geschillen welke voortvloeien uit een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn en niet behoren tot de competentie van de kantonrechter zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van Renate Damen CAT.